Saturday, 27/02/2021 - 08:25|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912580749
  • Email:
   nguyenngochung.so@thainguyen.edu.vn
 • Mã Kiều Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912737909
  • Email:
   nhimk.so@thainguyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914601661
  • Email:
   khiemnv.so@thainguyen.edu.vn