Friday, 12/08/2022 - 03:37|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Mã Kiều Nhi
Chuyên viên Mã Kiều Nhi
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Điện thoại 0912737909
Email nhimk.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách