Tuesday, 26/01/2021 - 21:34|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Phạm Mạnh Tuyến
Chuyên viên Phạm Mạnh Tuyến
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách