Tuesday, 06/12/2022 - 04:22|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Mã Kiều Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912737909
  • Email:
   nhimk.so@thainguyen.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Bách
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0838855888
  • Email:
   bachnx.so@thainguyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914601661
  • Email:
   khiemnv.so@thainguyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915908885
  • Email:
   thainth.so@thainguyen.edu.vn
 • Bùi Thái An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Lê Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   hailm.so@thainguyen.edu.vn
 • Nhâm Quốc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ