Tuesday, 26/01/2021 - 22:59|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Hoàng Việt Cường
Phó trưởng phòng Hoàng Việt Cường
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách