Friday, 12/08/2022 - 04:39|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Lê Minh Hải
Chuyên viên Lê Minh Hải
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sỹ
Email hailm.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách