Friday, 12/08/2022 - 04:19|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Phạm Công Đỉnh
Chuyên viên Phạm Công Đỉnh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sỹ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách