Tuesday, 26/01/2021 - 22:18|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Phạm Ngọc Tuấn
Chuyên viên Phạm Ngọc Tuấn
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách