Thứ sáu, 03/04/2020 - 16:00|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Nguyễn Quang Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0984604558
  • Email:
   lapnq.so@thainguyen.edu.vn Phụ trách tham mưu lĩnh vực Khảo thí, KĐCLGD
 • Lý Tiến Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0973870888
  • Email:
   hailt.so@thainguyen.edu.vn Phụ trách tham mưu công tác CNTT, KĐCLGD
 • Lê Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915216466
  • Email:
   huongltt.so@thainguyen.edu.vn
 • Phạm Thị Thúy Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0386416989