Tuesday, 28/01/2020 - 09:10|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Lý Tiến Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02083756600
  • Email:
   hailt.so@thainguyen.edu.vn Phụ trách tham mưu công tác CNTT, KĐCLGD
 • Nguyễn Quang Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02083841068
  • Email:
   lapnq.so@thainguyen.edu.vn Phụ trách tham mưu lĩnh vực Khảo thí, KĐCLGD
 • Lê Quang Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02803852421