Thứ ba, 06/12/2022 - 05:39|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Nguyễn Quang Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0984604558
  • Email:
   lapnq.so@thainguyen.edu.vn
 • Phạm Thị Thúy Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0386416989
  • Email:
   thuyhongpt.so@thainguyen.edu.vn
 • Hà Thị Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983006257
  • Email:
   truonght.so@thainguyen.edu.vn
 • Lê Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915216466
  • Email:
   huongltt.so@thainguyen.edu.vn
 • Lý Tiến Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0973870888
  • Email:
   hailt.so@thainguyen.edu.vn