Friday, 22/10/2021 - 06:13|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Hà Thị Trường
Họ và tên Hà Thị Trường
Ngày tháng năm sinh 12/03/1985
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0983006257
Email truonght.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách