Friday, 22/10/2021 - 07:57|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thúy Hồng
Họ và tên Phạm Thị Thúy Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Trưởng phòng
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0386416989
Email thuyhongpt.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách