Tuesday, 26/01/2021 - 21:56|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thu Hương
Chuyên viên Lê Thị Thu Hương
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0915216466
Email huongltt.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách