Friday, 22/10/2021 - 07:05|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thu Hương
Họ và tên Lê Thị Thu Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0915216466
Email huongltt.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách