Tuesday, 28/01/2020 - 08:54|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Lý Tiến Hải
Chuyên viên Lý Tiến Hải
Giới tính
Trình độ Thạc sỹ
Địa chỉ La Bằng - Đại Từ - Thái Nguyên
Điện thoại 02083756600
Email hailt.so@thainguyen.edu.vn Phụ trách tham mưu công tác CNTT, KĐCLGD
Mạng xã hội