Tuesday, 28/01/2020 - 09:03|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quang Lập
Chuyên viên Nguyễn Quang Lập
Giới tính
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 02083841068
Email lapnq.so@thainguyen.edu.vn Phụ trách tham mưu lĩnh vực Khảo thí, KĐCLGD
Mạng xã hội