Thursday, 21/01/2021 - 03:35|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quang Lập
Chuyên viên Nguyễn Quang Lập
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0984604558
Email lapnq.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách