Friday, 22/10/2021 - 08:27|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quang Lập
Họ và tên Nguyễn Quang Lập
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0984604558
Email lapnq.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách