Sunday, 26/09/2021 - 13:34|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Trịnh Thị Minh Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982958752
 • Trần Thị Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912232503
  • Email:
   tranthithuy.so@thainguyen.edu.vn