Sunday, 26/09/2021 - 14:11|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Phạm Hữu Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912004943
  • Email:
   Phamhuumanh.s@thainguyen.edu.vn
 • Nguyễn Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0985118804
  • Email:
   nqkhanhtn@gmail.com
 • Nông Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0975636405
  • Email:
   hiennt.so@thainguyen.edu.vn
 • Phạm Mạnh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986666788
  • Email:
   thuypm.so@thainguyen.edu.vn
 • Triệu Đình Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0988302605
  • Email:
   huytd.so@thainguyen.edu.vn
 • Đinh Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   dinhthuy_tn@yahoo.com.vn