Tuesday, 26/01/2021 - 21:27|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Triệu Đình Huy
Chuyên viên Triệu Đình Huy
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0988302605
Email huytd.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách