Tuesday, 06/12/2022 - 05:27|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Đồng Thái Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   lamdt.so@thainguyen.edu.vn
 • Phan Vĩnh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912530969
  • Email:
   thaipv.so@thainguyen.edu.vn
 • Ninh Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên chính
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0978666212
  • Email:
   vanntt.so@thainguyen.edu.vn