Friday, 12/08/2022 - 04:43|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Đào Xuân Tân
Phó Giám đốc Đào Xuân Tân
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Điện thoại 02083855743
Email daoxuantan.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách