Tuesday, 26/01/2021 - 22:40|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Ninh Thị Thanh Vân
Thanh tra viên chính Ninh Thị Thanh Vân
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sỹ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách