Saturday, 27/02/2021 - 06:57|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Phạm Mạnh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0986666788
  • Email:
   thuypm.so@thainguyen.edu.vn
 • Trần Thị Mai Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0912789401
  • Email:
   loantm.so@thainguyen.edu.vn
 • Phạm Hữu Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0912004943
  • Email:
   Phamhuumanh.s@thainguyen.edu.vn
 • Nông Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0975636405
  • Email:
   hiennt.so@thainguyen.edu.vn
 • Nguyễn Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0985118804
  • Email:
   nqkhanhtn@gmail.com