Tuesday, 26/01/2021 - 22:17|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Phạm Mạnh Thủy
Chánh văn phòng Phạm Mạnh Thủy
Giới tính Nam
Điện thoại 0986666788
Email thuypm.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách