Tuesday, 26/01/2021 - 23:01|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nông Hồng Khiêm
Văn thư Nông Hồng Khiêm
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Email Khiemhkh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách