Saturday, 29/01/2022 - 07:42|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/phong-tccb" title="Phòng Tổ chức - Hành chính" rel="dofollow">Phòng Tổ chức - Hành chính</a>

Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 11/11/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm ...