Saturday, 05/12/2020 - 06:12|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

Kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo và dự toán NSNN lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành:
29/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/07/2020
Ngày hiệu lực:
27/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/07/2020
Ngày hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực