Tuesday, 06/12/2022 - 05:27|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Ngày ban hành:
24/10/2022
Ngày hiệu lực:
12/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Báo cáo thống kê  giáo dục kỳ đầu năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
13/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/07/2022
Ngày hiệu lực:
30/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/05/2022
Ngày hiệu lực:
06/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/04/2022
Ngày hiệu lực:
29/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực