Saturday, 02/12/2023 - 12:45|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Phạm Việt Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   02083855743
  • Email:
   phamvietduc.so@thainguyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   02083855743
  • Email:
   hungnv.so@thainguyen.edu.vn
 • Nguyễn Đức Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   02083855743
  • Email:
   thinhnd.so@thainguyen.edu.vn
 • Đào Xuân Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   02083855743
  • Email:
   daoxuantan.so@thainguyen.edu.vn