Tuesday, 06/12/2022 - 04:52|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hà Sơn
Trưởng phòng Nguyễn Hà Sơn
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách