Saturday, 02/12/2023 - 12:34|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Vũ Văn Tiến
Chuyên viên Vũ Văn Tiến
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách