Saturday, 02/12/2023 - 11:39|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Lưu Thị Kim Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0904509873
  • Email:
   Luuthikimphuong.so@thainguyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0835757007
  • Email:
   nguyenle2701@gmail.com
 • Trịnh Thị Minh Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982958752
 • Trần Thị Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912232503
  • Email:
   tranthithuy.so@thainguyen.edu.vn