Tuesday, 06/12/2022 - 05:24|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Lưu Thị Kim Phượng
Chuyên viên Lưu Thị Kim Phượng
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0904509873
Email Luuthikimphuong.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo dục mầm non