Tuesday, 06/12/2022 - 03:10|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thuý
Phó Trưởng phòng Trần Thị Thuý
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0912232503
Email tranthithuy.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách