Saturday, 02/12/2023 - 11:36|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Lê Duy Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02083855743
  • Email:
   leduynam78tn@gmail.com
 • Nguyễn Quang Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0888513889
  • Email:
   hoangtccb74@gmail.com
 • Nông Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0975636405
  • Email:
   hiennt.so@thainguyen.edu.vn
 • Nông Hồng Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ tiếp nhận TTHC
  • Điện thoại:
   0947122689
  • Email:
   Khiemhkh@gmail.com
 • Lê Đình Ngọc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0987026987
  • Email:
   ledinhngoc@gmail.com
 • Phạm Hữu Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912004943
  • Email:
   Phamhuumanh.s@thainguyen.edu.vn
 • Triệu Đình Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Điện thoại:
   0988302605
  • Email:
   huytd.so@thainguyen.edu.vn
 • Đào Văn Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0972993949
 • Nguyễn Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0985118804
  • Email:
   nqkhanhtn@gmail.com