Saturday, 01/10/2022 - 11:49|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/phong-tccb" title="Phòng Tổ chức - Hành chính" rel="dofollow">Phòng Tổ chức - Hành chính</a>

Khảo sát thực hiện chính sách đối với học sinh bán trú

Ngày 20-9, đồng chí Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Đoàn công tác khảo sát việc thực hiện các chính sách đối với học sinh (HS) dân tộc thiểu số tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Văn Lăng.