Saturday, 02/12/2023 - 13:02|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

Thông báo V/v mời quan tâm gói thầu Mua tài liệu, học liệu lớp 1,2 cho 45 trường thực hiện Kế hoạch Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, năm 2023

Thông báo V/v mời quan tâm gói thầu Mua tài liệu, học liệu lớp 1,2 cho 45 trường thực hiện Kế hoạch Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn  tỉnh Thái Nguyên, năm 2023
<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-bao" title="Thông báo" rel="dofollow">Thông báo</a>

Thông báo mời quan tâm dịch vụ Tư vấn thẩm định giá, Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Thông báo mời quan tâm dịch vụ Tư vấn thẩm định giá, Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023