Saturday, 02/12/2023 - 12:25|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
21/02/2022
Ngày hiệu lực:
21/02/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực